I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Sophie SAFFI, Ştefan GENCĂRĂU 77

Sophie SAFFI, Ştefan GENCĂRĂU, Oana Aurelia GENCĂRĂU, Virginie Culoma SAUVA 79

A comparative approach to the possessive pronoun in french, italian, romanian and latin

Approche comparative du possessif en français, italien, roumain et latin

O abordare comparativă a posesivului în franceză, italiană, română şi latină

 

Michaël GRÉGOIRE 87

Significant and sociolinguistic borders: the cases of the verlan and the vesre

Semnificant şi frontiere sociolingvistice: cazurile verlan-ului şi a vesre-ului

 

Antonino VELEZ 99

The topolino almanac and picsou: mickey mouse between Italy and France from the sixties to the eighties

Almanacco topolino e picsou: mickey mouse fra L’italia e la Francia a cavallo degli anni sessanta e ottanta

Almanahul topolino şi picsou: mickey mouse între Italia şi Franţa din anii şaizeci până în anii optzeci

 

Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC 107

The romanian literature in France. The literary evolution of the french writers of romanian origin: Dumitru Tsepeneag and Virgil Tănase

La littérature roumaine en France. L’évolution littéraire à l’épreuve de l’exil des deux écrivains français d’origine roumaine: Dumitru Tsepeneag et Virgil Tănase

Literatura română în Franţa. Evoluţia literară a scriitorilor francezi de origine română: Dumitru Tsepeneag şi Virgil Tănase

 

Gabriel BĂRDĂŞAN 115

Lexical remarks: istro-romanian terms of latin origin in animal denomination (II)

Note lexicale: termeni istroromâni de origine latină în denominarea lumii animale (II)

 

Viviana MILIVOIEVICI 121

The portuguese diary of Mircea Eliade

Le journal portugais de Mircea Eliade

Jurnalul portughez al lui Mircea Eliade

 

Iulian BOLDEA 129

Mythic and critic thinking in Eminescu’s poetry

Gândire mitică şi gândire critică în poezia lui Eminescu

 

Şerban AXINTE 137

Mircea Nedelciu and the fabulatory “diversion”

Mircea Nedelciu et « la diversion » fabulatrice

Mircea Nedelciu şi „diversiunea” fabulatorie

 

Liliana Poliana BANU 143

The relevance of the ironic literary speech

La relevance du discours ironique littéraire

Relevanţa discursului ironic literar

 

Adina BANDICI 153

Ms. found in a bottle and battleship “Tod”: a comparative perspective of the symbol of water

Manuscrit trouvé dans une bouteille et le cuirassé «Tod»: une perspective comparative sur le symbole de l’eau

Manuscris găsit într-o sticlă şi cuirasatul „Tod”: o perspectivă comparativă asupra simbolului acvatic