Media, Religion and Public Space

Media, Religion and Public Space

Mass-media, religie şi spaţiu public

Gheorghe FALCĂ

Arad City Hall

E-mail: gfalca@primariaarad.ro

Abstract

Relations between religion and politics are complex and paradoxical. Both strive to achieve and maintain power. Both politics and religion involve control over social relations and emphasiye social integration (politics in its concern for order in society, and religion in its concern for observance of order and obligations within the congregation). But they differ in respect of specific goals, the values ​​that ascribe to power and differences in their conceptions of the nature and source of power. In the modern world, power, embodied in political institutions, is secular; in the past, its association with religion created a transcendental relationship, causing the possession of power to be of different quality, to come from another world. But, while politics is focused on interpersonal relationships, religion is more oriented towards relations between humans and gods or other spiritual forces.

Rezumat

Relaţiile dintre religie şi politică sunt complexe şi paradoxale. Ambele încearcă să obţină şi să menţină puterea. Atât politica cât şi religia implică controlul asupra relaţiilor sociale şi subliniază integrarea socială (politica în preocuparea pentru ordinea din societate şi religia în preocuparea pentru respectarea ordinii şi a obligaţiilor în interiorul congregaţiei). Dar ele se diferenţiază prin obiectivele concrete, prin valorile pe care le proiectează asupra Puterii şi prin divergenţele în concepţiile lor asupra naturii şi sursei puterii. În lumea modernă, puterea, întrupată în instituţii politice, este laică; în trecut, asocierea ei cu religia crea o relaţie transcendentală, făcea ca deţinerea puterii să fie de o altă calitate, să vină dintr-o altă lume.  Dar, în timp ce politica este axată pe relaţiile oamenilor cu alţi oameni, religia este mai mult orientată spre relaţiile dintre oameni şi zei sau alte forţe spiritual concepute.

 

Key words: religion, politics, public space, influence, faith, culture, rational, mass-media

Cuvinte cheie: religie, politică, spaţiu public, influenţă, credinţă, cultură, raţional, mass-media

Citeste articolul