Nicolae Iorga – SUSŢINĂTOR AL LUI VASILE GOLDIŞ ŞI COLABORATOR AL ZIARULUI Românul DIN ARAD (1911-1918)

Nicolae Iorga – SUPPORTER OF VASILE GOLDIŞ AND CONTRIBUTOR TO
THE NEWSPAPER The Romanian IN ARAD (1911-1918)

Nicolae Iorga – PARTISAN DE VASILE GOLDIŞ ET COLLABORATEUR DU
JOURNAL Le Roumain À ARAD (1911-1918)

Nicolae Iorga – SUSŢINĂTOR AL LUI VASILE GOLDIŞ ŞI
COLABORATOR AL ZIARULUI Românul DIN ARAD (1911-1918)

 

AbstractIn 1911, with the advent of the newspaper The Romanian in Arad, Vasile Goldiş turned to support of Nicolae Iorga, which led to an interesting collaboration between the two leaders. The collaboration started in 1911, continued in the years that followed and led to the strengthening of ties between the Romanians in Arad, grouped around the newspaper Romanian, and Nicolae Iorga and his friends. Due to the involvement of Nicolae Iorga in politics reached it to assert more like a defender of the rights of Romanians in the monarchy, which contributed to an extent on the reorientation of the Romanian foreign policy and creating a favorable climate to achieve Greater Romania.

RÉSUMÉ
En 1911, avec l’avènement du journal Le Roumain à Arad, Vasile Goldiş a appelé au soutien de Nicolae Iorga, ce qui a conduit à une collaboration intéressante entre les deux dirigeants. La collaboration a commencé en 1911 et a continué dans les années qui ont suivi et a conduit au renforcement des liens entre les Roumains de Arad, regroupés autour du journal Le Roumain, et Nicolae Iorga et ses amis. En raison de l’implication de Nicolae Iorga dans la politique celui-ci est arrivé à s’affirmer plus comme un défenseur des droits des Roumains de la monarchie, ce qui a contribué dans une certaine mesure à la réorientation de la politique étrangère de la Roumanie et à la création d’un climat favorable pour atteindre la Grande Roumanie.

REZUMAT
În 1911, odată cu apariţia ziarului Românul la Arad, Vasile Goldiş a apelat la susţinerea lui Nicolae Iorga, fapt ce a dus la o interesantă colaborare între cei doi lideri. Colaborarea începută în 1911 a continuat şi în anii care au urmat şi a dus la consolidarea unor legături între românii din Arad, grupaţi în jurul ziarului Românul, şi Nicolae Iorga şi apropiaţii săi. Datorită implicării lui Nicolae Iorga în viaţa politică s-a ajuns ca acesta să se afirme tot mai mult ca un apărător al drepturilor românilor din monarhie, fapt ce în a contribuit într-o măsură şi la reorientarea politicii externe a României şi la crearea unui climat favorabil realizării României Mari.

Key words: politicians, intellectuals, newspaper, collaboration, letters

Mots-clés: hommes politiques, intellectuels, journal, lettres, collaboration

Cuvinte cheie: politicieni, intelectuali, ziar, colaborare, scrisori

Read more