Romanian journalistic discourse in the second half of the 19th century – a contrastive semantic perspective

 

Romanian journalistic discourse in the second half of the 19th century – a contrastive semantic perspective

Le discours journalistique roumain de la seconde moitié du XIX-ème siècle – une perspective sémantique contrastive

Discursul publicistic românesc din a doua jumătate a secolului  al XIX-lea – o perspectivă semantică contrastivă

Mihaela Mocanu

Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

Strada Lascăr Catargi nr. 54, 700107, Iaşi

mocanu.mihaela@uaic.ro

Abstract

We propose in our paper a semantic analysis of Romanian journalistic discourse in the second half of the 19th century, using a computational system. The corpus analyzed consists in 63 articles with political theme, appeared in four representative publications of that time: “Timpul”, “Românul”, “România Liberă”, and “Pressa”. The contrastive research is based on computational linguistics techniques which aim, primarily, lexical-semantic investigations. Processing the corpus with a soft provides further qualitative analysis, contributing to emphasise the semantic specificity of Romanian political discourse of the time and to define elements of modernity that characterize it.

Résumé

Dans notre travail, nous proposons une analyse sémantique du discours journalistique roumain de la seconde moitié du XIX-ème siècle, à l’aide d’outils informatiques. Le corpus analysé comprend 63 articles au sujet politique, publiés dans quatre principaux journaux de l’époque: «Timpul» «Românul», «România liberă» et «Pressa». L’analyse contrastive est basée sur les techniques de la linguistique computationnelle qui concerne principalement de recherche lexico-sémantique des textes. Le traitement du corpus avec les outils informatiques fournit les données pour l’analyse qualitative ultérieure et contribue à maître en évidence les particularités sémantiques du discours journalistique à l’époque et son modernité.

Rezumat

Propunem în lucrarea noastră o analiză semantică a discursului publicistic românesc din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu ajutorul instrumentelor informatice. Corpusul supus analizei este alcătuit din 63 de articole cu tematică politică, apărute în patru publicaţii reprezentative ale vremii: „Timpul” „Românul”, „România liberă” şi „Pressa”. Cercetarea contrastivă are la bază tehnici ale lingvisticii computaţionale care vizează, în principal, investigaţii de natură lexico-semantică. Prelucrarea corpusului cu instrumente informatice oferă cadrul dezvoltării analizei calitative ulterioare, contribuind la evidenţierea specificului semantic al discursului publicistic românesc din epocă şi la definirea elementelor de modernitate care îl caracterizează.

Keywords: journalistic discourse, semantic analysis, computational linguistics.

Mots-clés : discours journalistique, analyse sémantique, linguistique computationnelle

Cuvinte cheie : discurs publicistic, analiză semantică, lingvistică computaţională

 

Read more