ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ НАСТАВЕ РУСКОГ КАО ИНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА

 

ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ НАСТАВЕ РУСКОГ КАО ИНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА

PSICHOLOGICAL BASIS OF TEACHING RUSSIAN AS ANOTHER SLAVIC LANGUAGE

BAZELE PSIHOLOGICE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBII RUSE CA A DOUA LIMBĂ SLAVĂ

Наталија Ј. БРАЈКОВИЋ

Филозофски факултет Никшић, Универзитет Црне Горе;

Univerity of Montenegro, Faculty of Phylosophy Niksic

Данила Бојовића бб, 81400 Никшић

Е-mail: natalijab@t-com.me

Аbstract

In this work we have been dealing primarily with reviewing the relevance of the psychological basis of teaching Russian as another Slavic language. The difficulties and problems in the process of expressing one’s opinion in a foreign language are associated with the age-related and structural formation of the personality of learners. The goal of this work is reflected in reviewing those age-related factors which affect the process of learning a foreign language and determining the most appropriate period to start having language lessons. Our intentions are reflected in our effort to highlight with this work the importance of the existence of different individual abilities, skills and characteristics among learners in the process of mastering a foreign language, to highlight how much a learner’s work habits, gender, motivation and positive or negative attitude can affect the level of success in the process of mastering foreign language structures and, finally, to offer a system of functions of the mother tongue which participate in the didactic construction and formation of the structure and content of foreign language textbooks.

Резиме

У датом раду превасходно смо се позабавили сагледавањем релевантности психолошке основе наставе руског као инословенског језика. Потешкоће и проблеми у поступку изражавања мишљења на страном језику доводе се у везу са узрасном и структуралном формацијом личности ученика. Циљ овог рада огледа се у сагледавању оних узрасних фактора који утичу на процес учења страног језика и на одређивању најадекватнијег периода када треба започети са извођењем језичке наставе. Наше интенције огледају се и у настојању да датим радом истакнемо важност постојања различитих индивидуалних способности, стилова и карактеристика ученика у процесу овладавања страним језиком, да укажeмо на то колико радне навике, пол, мотивација и позитиван или негативан став ученика могу утицати на степен успјешности у процесу усвајања стране језичке структуре и на крају да понудимо систем функција матерњег језика које учествују у дидактичком конструисању и обликовању структуре и садржаја уџбеника страног језика.

Rezumat

În această lucrare ne-am ocupat în principal de evaluarea relevanței bazei psihologice a predării limbii ruse ca limbă slavică secundară. Dificultățile și problemele apărute în procesul exprimării opiniei într-o limbă străină sunt asociate cu formarea structurală și dependentă de vârstă a personalității elevilor. Scopul acestei lucrări este reflectat în analiza acelor factori dependenți de vârstă care afectează procesul de învățare a unei limbi străine și care determină cea mai adecvată perioadă de începere a lecțiilor de limbă străină. Intențiile noastre sunt reflectate în efortul de a evidenția, prin intermediul acestei lucrări, importanța existenței unor diferite abilități, aptitudini și caracteristici individuale în rândul elevilor în cadrul procesului de stăpânire a unei limbi străine, pentru a reliefa cât de mult obiceiurile, genul, motivația și atitudinea pozitivă sau negativă a elevului pot afecta nivelul de succes în procesul de stăpânire a structurilor limbii străine și, în sfârșit, pentru a prezenta un sistem de funcții ale limbii materne care participă la construcția didactică și la formarea structurii și conținutului manualelor de limbi străine.

Keywords: psychological bases of the Russian language, age-related formation of learners, individual skills, styles and characteristics of learners, functions of the mother tongue

Кључне ријечи: психолошке основе наставе руског језика, узрасна формација ученика, индивидуалне способности, стилови и карактеристике ученика, функције матерњег језика

Cuvinte cheie: bazele psihologice ale limbii ruse, formarea elevilor în funcție de vârstă, aptitudini, stiluri și caracteristici individuale ale elevilor, funcții ale limbii materne

 

Read more