STRATEGIES FOR TEACHING STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF KNOWLEDGE OF ENGLISH (THROUGH THE PRISM OF METHODOLOGICAL ISSUES)

 

STRATEGIES FOR TEACHING STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF KNOWLEDGE OF ENGLISH (THROUGH THE PRISM OF METHODOLOGICAL ISSUES)

STRATEGIES POUR ENSEIGNER DES ÉLÈVES AYANT DIFFÉRENTS NIVEAUX DE CONNAISSANCE DE L’ANGLAIS (DU POINT DE VUE DES PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUES)

STRATEGII DE PREDARE PENTRU ELEVI CU NIVELURI DIFERITE DE CUNOȘTINȚE DE LIMBA ENGLEZĂ (PRIN PRISMA PROBLEMELOR METODOLOGICE)

Nina KISIN

Faculty of Philosophy,

University of Novi Sad

E-mail: acd.nina@nscable.net

Abstract

This paper deals with the definition of the concept of strategy and displays the strategies for teaching students with different levels of knowledge of English. The paper presents different tasks that can be used as strategies for teaching students with different levels of knowledge. The aim of this paper is to, through the prism of methodological questions whose answers were found in Dealing with difficulties, and through education strategies, point out the possible ways of solving the problem of having students with different levels of foreign language knowledge within the same class. It is highlighted that it is inevitable to teach class in which students possess higher and lower levels of foreign language knowledge. The author of this paper points out that only through cooperation and joint work on tasks can we achieve success in heterogeneous classrooms.

Sažetak

Rad se bavi definisanjem pojma strategija i prikazom strategija za poučavanje učenika različitog nivoa znanja engleskog jezika. U radu se izlažu različiti zadaci koji mogu poslužiti kao strategije poučavanja učenika različitog nivoa znanja. Cilj ovog rada je da kroz prizmu metodičkih pitanja, čiji su odgovori pronađeni u knjizi Tehnike podučavanja – rešenja, strategije i predlozi za uspešnije predavače, i kroz strategije obrazovanja ukažemo na moguće načine rešavanja problema postojanja učenika različitog nivoa znanja stranog jezika u okviru istog odeljenja. Ističe se da je neminovno poučavati razred u kome postoje učenici višeg i nižeg nivoa znanja stranog jezika. Autor ovog rada naglašava da se samo kroz saradnju i zajednički rad na zadacima može ostvariti uspeh u heterogenim odeljenjima.

Résumé

Cet article traite de la définition de la notion de stratégie et affiche les stratégies pour enseigner aux élèves ayant différents niveaux de connaissance de l’anglais. Cet article présente les différentes tâches qui peuvent être utilisés comme stratégies pour enseigner aux élèves avec différents niveaux de connaissances. Le but de cet article est de, à travers le prisme de questions méthodologiques dont les réponses ont été trouvés en Traiter  les difficultés, et grâce à des stratégies d’éducation, soulignent les façons possibles de résoudre le problème d’avoir des étudiants avec différents niveaux de la connaissance des langues étrangères au sein de la même classe. Il est souligné qu’il est inévitable d’enseigner la classe dans laquelle les élèves ont un niveau de connaissance des langues étrangères supérieures et inférieures. L’auteur de cet article souligne que c’est seulement grâce la coopération et le travail commun sur les tâches que nous pouvons atteindre le succès dans les classes hétérogènes.

Rezumat

Acest articol tratează definirea conceptului de strategie și ilustrează strategiile de predare pentru elevi cu niveluri diferite de cunoștințe de limba engleză. Lucrarea prezintă diferite sarcini care pot fi utilizate ca strategii de predare la elevii cu niveluri diferite de cunoștințe. Scopul acestei lucrări este să evidențieze, prin prisma întrebărilor metodologice ale căror răspunsuri au fost găsite în Abordarea dificultăților, precum și prin strategii de învățământ, modalitățile posibile de rezolvare a problemei elevilor cu niveluri diferite de cunoștințe de limbi străine înscriși în aceeași clasă. Se subliniază faptul că este inevitabil să existe clase în care elevii să dețină niveluri mai ridicate și mai scăzute de cunoștințe de limbi străine. Autorul lucrării arată că doar prin cooperare și munca în comun la realizarea sarcinilor se poate dobândi succesul în clasele eterogene.

Key words: strategies, different levels of knowledge, English language, methodological issues.

Ključne reči: strategije, različit nivo znanja, engleski jezik, metodička pitanja.

Mot-clefs: stratégies, différents niveaux de connaissances, langue anglaise, les questions méthodologiques.

Cuvinte cheie: strategii, niveluri diferite de cunoștințe, limba engleză, probleme metodologice

 

Read more