ABOUT MIGRATION AND THE IDENTITY SEARCHES OF THE ROMANIANS FROM PESTA

ABOUT MIGRATION AND THE IDENTITY SEARCHES OF THE ROMANIANS FROM PESTA

DESPRE MIGRAŢIE ŞI CĂUTĂRILE IDENTITARE ALE AROMÂNILOR DIN PESTA

 

 

Abstract

European contemporary society confronts the reality of migration, a phenomenon repeated in history, which it tries to understand and control. Although, there are historical generally valid traits of the phenomenon, each era, each situation presents also differentiating elements from the anterior ones, a specific evolution and a dose of unpredictability.

Some observations regarding the mechanism of Romanians migrating from the Balkans, towards the Austro-Hungarian Empire can be interesting, which happened in the 18th century and their efforts to define their identity, a historical event very little known about and analyzed not only from a historical point of view, but also socially and psychologically.

In a broader sense, keeping the national identity on the part of the historical Romanian communities which live in an allogeneous environment from around the Romanian borders represents an important component of the cultural strategy, through which historical truth can be valued. The Romanian variant, entered in the collective mentality, forms a puzzle from which are missing important historical elements, in relation to the existential space of Romanians from Transylvania and from the old days Hungary, meaning from the former Austro-Hungarian Empire. In this space in which have lived always Romanians, essential historical truths are dissipated, sometimes with pattern value, which would have the capacity to, for instance, ameliorate the typology of the ethnic profile of the Romanian.

The Macedo-Romanian community from Hungary (with Andrei Saguna, Emanoil Gojdy, the Mocioni family) has cemented the conscience of the Romanian identity and acted accordingly. Most of them got involved in the fight for national emancipation, in supporting Romanian-ism, by establishing schools and cultural institutions, through printing books and manuals, in order to help Romanian students from the Empire, through the development of the Orthodox Church.

Rezumat

Societatea contemporană europeană se confruntă cu realitatea migraţiei, fenomen repetabil în istorie, pe care încearcă să-l înţeleagă şi să-l controleze. Deşi există trăsături istorice general-valabile ale fenomenului, fiecare epocă, fiecare situaţie prezintă şi elemente diferenţiatoare faţă de cele anterioare, o evoluţie specifică şi o doză de imprevizibil.

Pot fi interesante câteva observaţii referitoare la mecanismul migrării aromânilor din Balcani, spre Imperiul Austro-Ungar, în secolul al XVIII-lea şi eforturile lor de a-şi defini identitatea, eveniment istoric insuficient cunoscut şi analizat nu doar din perspectivă istorică, ci şi socio-psihologică.

În sens mai larg, păstrarea identităţii naţionale de către comunităţile româneşti istorice care trăiesc într-un mediu alogen din jurul graniţelor României reprezintă o componentă importantă a strategiei culturale prin care poate fi valorizat adevărul istoric. Varianta românească “de manual”, intrată în mentalul colectiv, alcătuieşte un puzzle din care lipsesc elemente istorice importante relaţionate cu spaţiul existenţial al românilor din Transilvania şi din Ungaria de odinioară, recte din fostul Imperiu Austro-Ungar. În acest spaţiu în care au trăit întotdeauna români sunt disipate adevăruri istorice esenţiale, uneori cu valoare de model, care ar avea capacitatea, de exemplu, să amelioreze tipologia profilului etnic al românului.

Comunitatea macedoromână din Ungaria (cu Andrei Şaguna, Emanoil Gojdu, familia Mocioni) şi-a întărit conştiinţa identităţii româneşti şi a acţionat în consecinţă. Cei mai mulţi s-au implicat în lupta de emancipare naţională, în susţinerea românismului, prin înfiinţarea de şcoli şi instituţii culturale, prin tipărirea de cărţi şi manuale, prin ajutorarea studenţilor români din imperiu, prin dezvoltarea bisericii ortodoxe.

Key words: migration, identity, Romanian communities, allogeneous space, Macedo-Romanians.

Cuvinte cheie: migraţie, identitate, comunităţi româneşti, spaţiu alogen, macedoromâni.

Read more