ARMENIAN CULTURAL AND LITERARY ELEMENTS IN ROMANIAN GEOGRAPHICAL SPACE

ARMENIAN CULTURAL AND LITERARY ELEMENTS IN ROMANIAN GEOGRAPHICAL SPACE

REPERES CULTURELS ET LITTERAIRES ARMENIENS DANS L’ESPACE ROUMAIN

REPERE CULTURALE ŞI LITERARE ARMENEŞTI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

Claudia DĂRĂBAN,

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Şcoala doctorală de „Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate”

E-mail: daraban.claudia@yahoo.com

Abstract

The following study aims to provide an insight in the analyze of cultural dimension and in the specialized literary output (about Armenian community) written by the representative personalities from the community and from outside of community. The close connection within the Armenian community from Diaspora was the main engine of cultural development and literary production represent a reflection of that identity. In historiography and in literature the attention to the Armenian community became higher in the interwar period when, after some political contexts that caused an influx of migrants to Romania, Armenian cultural life was revitalized and cultural production was enriched. The present study has two distinct research directions. The fist direction is represented by historical contextualization of Armenian presence in Romanian area and the second one is focus on the presentation of cultural literary elements.

Résumé

Cette étude vise à fournir un aperçu de l’analyse de la dimension culturelle et de la production littéraire spécialisée des Arméniens. La relation étroite au sein de la communauté de la diaspora arménienne a été le principal moteur du développement culturel et la production littéraire en est le reflet. Dans l’historiographie et dans la littérature l’attention sur la communauté arménienne devient plus accentuée pendant la période entre-deux guerres, lorsque, suite à des contextes politiques qui ont provoqué un afflux de migrants en Roumanie, la vie culturelle arménienne atteint le sommet et la production culturelle littéraire devient plus riche. Cette étude est organisée sur deux directions de recherche distinctes. La première direction est la conceptualisation historique de la présence des Arménien en Roumanie et la seconde vise la présentation des éléments à caractère culturel littéraire.

Rezumat

Studiul de faţă doreşte să ofere o incursiune în analiza dimensiunii culturale şi a outputului literar de specialitate (despre comunitatea armeană) scris de către exponenţii acestei comunităţi şi nu numai. Legătura strânsă din sânul comunităţii armene din diasporă a fost principalul motor al dezvoltării culturale, iar producţia literară este o reflectare a acestei identităţi. În istoriografie şi în literatură atenţia asupra comunităţii armene devine una mai accentuată în perioada interbelică când, în urma unor contexte politice care au cauzat un aflux de imigranţi spre România, viaţa culturală armeană este revigorată şi producţia cultural literară devine una mai bogată. Studiul de faţă este împărţit pe 2 direcţii de cercetare distincte. Prima direcţie este reprezentată de contextualizarea istorică a prezenţei armenilor în spaţiul românesc, iar cea de a doua de prezentarea elementelor cu caracter cultural literar.

Key-words: Armenian community, Transylvania, Romania, Armenian culture, Armenian literature

Mots clés : la communauté arménienne, la Transylvanie, la Roumanie, la culture arménienne, la littérature arménienne

Cuvinte cheie: comunitatea armeană, Transilvania, România, cultura armeană, literatura armeană

Read more