ATANASIE MARIAN MARIENESCU (1830-1915) – LOCUL ȘI ROLUL ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ

ATANASIE MARIAN MARIENESCU(1830-1915) – HIS PLACE
AND ROLE IN THE ROMANIAN CULTURE


ATANASIE MARIAN MARIENESCU (1830-1915) – LOCUL ȘI
ROLUL ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ

 

Abstract

Atanasie Marian Marienescu(1830-1915)was an illuminist of high ethical and cultural conduct, with multilateral interests, a continuer Gh,Șincai and G.Barițiu, being aware of Romanians unity and being proud of the glorious of his people. Judge, folklorist and writer, fouding member of the „Association for Romanian People Culture and Literature”, he was of the Romanian Enlightenment, but also a representative of the Romanticism in the historical and literary field. Sustined by the metropolitan bishop Andrei Șaguna in his activity of gathering folklore in Transylvania and Banat between 1862 and 1875, he published historical and folklorist papers at Sibiu, Oradea, Vienna and Pesta, being considered the first important folklorist of Transylvania. For his achievements in this field, he became correspondent member of the Romanian Academy in 1877, active member in 1881. His representative paper as continuer of the Transylvanian School, and illuminist for the masses, was „The Schoolteacher and the People”(1858), written in a clerical style, taking as a model on Petru Maior. In this sense, Atanasie Marian Marienescu saw – as other European illuminists – a strenght connection between the material progress and a people’s culture.

Rezumat

Atanasie Marian Marienescu (1830-1915) a fost un luminist de înaltă ținută culturală și etică, având preocupări multilaterale, continuator al drumului străbătut de Gh.Șincai și G.Barițiu, deplin conștient de unitatea românilor de pretutindeni și mândru de istoria glorioasă a neamului său. Judecător, folclorist și scriitor, membru fondator al Asociațiunii pentru Literatura și Cultura Poporului Român, a fost un continuator al Iluminismului românesc, dar și un reprezentant al Romantismului în plan literar și istoric. Sprijinit de mitropolitul Andrei Șaguna în activitatea de strângere a folclorului din părțile Transilvaniei și Banatului în perioada anilor 1862-1875, publică la Sibiu, Oradea, Viena și Pesta, lucrări istorice și de folclor, fiind primul folclorist însemnat al Ardealului. Pentru meritele sale în acest domeniu, a fost primit ca membru corespondent al Academiei Române în 1877, activ din anul 1881. Lucrarea sa reprezentativă pentru cealaltă direcție a scrisului său, în prelungirea Școlii Ardelene, cea de luminător al maselor, a fost „Învățătorul și poporul”(1858), scrisă sub formă catehetică, avându-l ca model în acest sens pe Petru Maior. Pe linia Școlii Ardelene, Atanasie Marian Marienescu a văzut – ca de altfel toți iluminiștii europeni – o strânsă legătură între progresul material și cultura unui popor.

Key words: education, national emancipation, liberty, folklore, poetry,didactic activity

Cuvinte cheie: educație, emancipare națională, libertate, folclor, poezie, activitate didactică

Read more