Contents

CONTENTS/CUPRINS

RE-INVENTING UTOPIA:

SCIENCE, POLITICS AND RELIGION IN EARLY MODERN EUROPE

REINVENTAREA UTOPIEI:

ŞTIINŢĂ, POLITICĂ ŞI RELIGIE ÎN MODERNITATEA EUROPEANĂ TIMPURIE

PART I. NEW ATLANTIS: NEW INTERPRETATIONS

PARTEA I. NOUA ATLANTIDĂ: NOI INTERPRETĂRI

Guido GIGLIONI

The Material Foundations of Francis Bacon’s Utopia

Fundamentele materiale ale utopiei baconiene

 

9

Dana JALOBEANU

The Philosophy of Francis Bacon’s Natural History: A Research Program

Filosofia istoriei naturale baconiene: un program de cercetare

 

18

Daniel GARBER

Bacon, the New Atlantis and the Uses of Utopia

Bacon, Noua Atlantidă şi întrebuinţările utopiei

 

37

Sorana CORNEANU

Of Statues and Vines: Francis Bacon’s New Atlantis and the Question of Persuasion

Despre statui şi lujere de viţă: Noua Atlantidă şi problema formării convingerilor

46

 

Doina-Cristina RUSU

Virtues and Collaborative Research in Solomon’s House

Virtuţi şi cercetare comună în Casa lui Solomon

 

59

Laura GEORGESCU

Francis Bacon: The Theological Foundations of Natural Philosophy

Francis Bacon: Fundamentele teologice ale filosofiei naturale

 

74

PART II. SOURCES OF BACON’S NEW ATLANTIS

PARTEA II. SURSELE NOII ATLANTIDE A LUI FRANCIS BACON

Jacob HALFORD

Models of Exemplarity: Uraniborg and Solomon’s House

Modele de exemplaritate: Uraniborg şi Casa lui Solomon

91

Silvia MANZO

Utopian Science and Empire. Notes on the Iberian Background of Francis Bacon’s

Project

Ştiinţă utopică şi imperiu: note asupra contextului iberic al proiectului baconian

111

PART III. BEYOND SOLOMON’S HOUSE: BACONIAN PROJECTS AND THE RISE OF EARLY MODERN EUROPE

PARTEA III. CONTINUĂRI ALE CASEI LUI SOLOMON: PROIECTELE BACONIENE ŞI ÎNCEPUTURILE MODERNITĂŢII EUROPENE

Grigore VIDA

The Problem of Esotericism in Bacon’s Science

Problema ezoterismului în ştiinţa baconiană

133

Oana MATEI

A Description of the Famous Kingdome of Macaria: A New Interpretation

O Descriere a Faimosului Regat al Macariei: o nouă interpretare

144

Mădălina GIURGEA

Le Père Mersenne – On the Role of a Mentor in the Seventeenth Century

Le Père Mersenne – Despre rolul unui mentor în secolul al XVII-lea

165

BOOK REVIEWS

RECENZII

Cristian BENŢE

New Atlantis and the Beginning of the Scientific Revolution’

Noua Atlantidă şi începutul ‘revoluţiei ştiinţifice’

177

Mădălina GIURGEA

The Boundaries between Religion and Science: The Rise of Natural Philosophy

Graniţele dintre ştiinţă şi religie: naşterea filosofiei naturale

179

 

 

Mihnea DOBRE

Natural Philosophy and the Birth of Modern Science

Filosofia naturală şi naşterea ştiinţei moderne

182

Sandra DRAGOMIR

The Origins and Development of Modern Science

Originile şi evoluţia ştiinţei moderne

184

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

 

 

Special notice

This special issue of Studii de ştiinţă şi cultură originates in a research project entitled Solomon’s House, the Philosopher King ad the Pedagogy of Virtue: Utopias of Modernity as Educational Projects, code ID1600, financed by CNCSIS (Grant no. 872/26.01.2009).

 

Coordinator of the volume: Dana Jalobeanu