Coordonate ale contextului cultural în care a apărut literatura în limba română din Voivodina

The coordinates of the cultural context in which the Romanian literature in Vojvodina appeared

Coordonate ale contextului cultural în care a apărut literatura în limba română din Voivodina

 

AbstractThe literature in Romanian language represents a significant aspect of cultural Romanian life in Vojvodina, having in mind that literature expresses existence, spiritual identity, efforts at preserving mother tongue and culture, as well as an eloquent way for emphasizing artistic values created in a specific socio-cultural, historical and educational context.
The Romanian literature from Vojvodina has built its own unique architecture, especially in the second part of the last century, representing a specific feature consisting of spiritual context, the dimension of bilingualism, the influence of Romanian, Serbian and European space, as well as of the skill of the writer.
In this paper we present an analytical approach of relevant cultural aspects that have contributed to the emergence and development of Romanian literature in Vojvodina.

Rezumat
Literatura în limba română este o componentă importantă a vieţii culturale româneşti din Voivodina, pentru că exprimă existenţă, identitate spirituală, efortul de a păstra şi cultiva limba maternă şi un mod elocvent de evidenţiere a valorilor artistice create într-un context socio-cultural, istoric şi educativ specific.
Literatura română din Voivodina şi-a construit, în special în a doua jumătate a veacului trecut, o arhitectură proprie, specifică, dată de conştiinţa alterităţii, de dimensiunea bilingvismului, de influenţele dinspre spaţiul românesc, apoi dinspre cel majoritar şi european, precum şi de vocaţia scriitorilor.
În lucrarea de faţă prezentăm un demers analitic al aspectelor culturale relevante, care au contribuit la apariţia şi dezvoltarea literaturii române din Voivodina.

Key words:context, cultural, publications, literature

Cuvinte cheie:context, cultural, publicaţii, literatura

Read more