Nicolae Milescu Spătarul – ancestor of a Nobel Laureate – Ilia I. Mecinikov.

Nicolae Milescu Spătarul – ancestor of a Nobel Laureate – Ilia I. Mecinikov.
Part II. Ilia I. Mecinikov’s life and scientific work;
16th of May 2011 – 166 years since the birth of the European scholar;
15th of July 2011 – 95 years since death
Nicolae Milescu Spătarul – strămoşul laureatului Nobel Ilia I. Mecinikov.
Partea II. Viaţa şi opera ştiinţifică a lui Ilia I. Mecinikov;
16 mai 2011 – 166 ani de la naşterea savantului european;
15 iulie 2011 – 95 ani de la trecerea lui în nefiinţă
Sorin RIGA1, Dan RIGA1, Vasile MAN2
1 Coordonatorii Departamentul de profilaxie şi cercetare a stresului
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, Şos. Berceni nr. 10, Sector 4
041914-Bucureşti 8, e-mail: D_S_Riga@yahoo.com
2 Editor şef al revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
e-mail: vasileman7@yahoo.com

 

Abstract
The work showcases the promotion of Romanian lineage – Nicolae Milescu Spătarul (1636-
1708) as ancestor of scientist Ilia Ilici Mecinikov (1845-1916), Nobel Laureate (1908).
A great figure in world science and bio-medicine, the scientist – creator of two new modern
sciences (immunology and gerontology) – is claimed and honoured by four nations: Israeli, French,
Russian and Ukrainian. Despite his known Romanian descent on his paternal side – biographically
consecrated by his wife Olga Mecinikov – Romania has pushed him into oblivion, by not promoting
this historical truth and reality to all.
In our country, Prof. Dr. doc. Ilie Th. Riga (1908-1977) publishes in 1930, in the Romanian
magazine, Natura (Nature), Originea românească a lui Metchnikoff (Metchnikoff’s Romanian
origins). In the 2007-2011 period, two of the authors of the work continuously publish, in the
country and abroad, thus creating Dosarul ascendenţei româneşti al lui Mecinikov (Mecinikov’s
file on his Romanian lineage), for the global informational civilization. They published their works
in printed version: in scientific magazines (2007, 2011), in their own monograph Medicina antiîmbătrânire
şi ştiinţele longevităţii (Anti-aging Medicine and Longevity Sciences), (2007), in
newspapers Ziua USA (The Day – USA), (2008) and Clipa. Magazinul Actualităţii Culturale
Româneşti (The Moment. The Romanian Cultural Current Affairs Magazine), (2011), in
Enciclopedia medicală Românească (Encyclopaedia of Romanian Medicine), (2009) and also on
Sorin Riga, Dan Riga, Vasile Man – Nicolae Milescu Spătarul – ancestor of a Nobel Laureate – Ilia I. Mecinikov…
250
webpages (the online era): www.DacoRomanica.ro (2010), www.revista-studii-uvvg.ro (2011),
www.ziuausa.com (2008), www.revistaclipa.com (2011), taken over by other internet websites.

Rezumat
Lucrarea relevă promovarea ascendenţei româneşti – Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708)
a savantului Ilia Ilici Mecinikov (1845-1916), laureat al premiului Nobel (1908).
Somitate a ştiinţei şi bio-medicinei mondiale, savantul – creatorul a două noi ştiinţe
moderne (imunologia şi gerontologia) – este revendicat şi omagiat de patru naţiuni: evrei, francezi,
ruşi şi ucraineni. În ciuda cunoscutei ascendenţe româneşti pe linie paternă – consfinţită biografic
de soţia sa Olga Mecinikov – România l-a dat uitării, nepromovând înscrierea pentru universalitate
a acestui adevăr şi realitate istorică.
În ţara noastră prof. dr. doc. Ilie Th. Riga (1908-1977) publică în 1930 în Revista Natura,
Originea românească a lui Metchnikoff. În perioada 2007-2011, doi dintre autorii lucrării publică
continuu, în ţară şi străinătate, creând Dosarul ascendenţei româneşti al lui Mecinikov, pentru
civilizaţia informaţională globală. Au publicat în formă tipărită în: reviste ştiinţifice (2007, 2011),
propria monografie Medicina anti-îmbătrânire şi ştiinţele longevităţii (2007), ziare Ziua USA
(2008), Clipa. Magazinul Actualităţii Culturale Româneşti (2011), Enciclopedia medicală
Românească (2009) şi de asemenea pe pagini web (era online): www.DacoRomanica.ro (2010),
www.revista-studii-uvvg.ro (2011), www.ziuausa.com (2008), www.revistaclipa.com (2011),
preluate de alte site-uri de pe Internet.
Keywords: Restitutions in science and culture; Honouring and commemorating I. I. Mecinicov;
Romanian lineage on paternal line; I. I. Mecinicov’s life and work.
Cuvinte cheie: Restituţii în ştiinţă şi cultură; Omagierea şi comemorarea lui I. I. Mecinicov;
Ascendenţa românească pe linie paterna; Viaţa şi opera lui I. I. Mecinicov.

 

Citeste articolul