Poetry of the Eighties in Voivodina. Nicu Ciobanu

 

Poetry of the Eighties in Voivodina. Nicu Ciobanu

Poésie des années quatre-vingt en Voïvodine. Nicu Ciobanu

Despre poezia unui optzecist din Voivodina. Nicu Ciobanu

Virginia Popović

Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie,

Departamentul de Limba şi literatura română

E-mail: virginiapopovic@yahoo.com

Abstract

An important representative of the eighties in Vojvodina, Nicu Ciobanu, focuses on one side on existential issues, in opinion of some interpreters of his work and on other side towards searching for a truth of human living in a society threatened by obscure reality. This literary vision, which envisages precision of the analysis and of psychological diagnosis, in this formulation Nicu Ciobanu manifests his skill of exact and thorough observation, the same as in the works of naturalists. This orientation intensifies from the first to the last volume, where physiological human vision is placed in the foreground, alongside individual existential and social issues of man on earth.

Résumé

Nicu Ciobanu, un représentant important des années quatre-vingt en Voïvodine, met l’accent sur un côté sur des questions existentielles, de l’avis de certains interprètes de son travail et de l’autre côté vers la recherche d’une vérité de la vie humaine dans une société menacée par la réalité obscure. Cette vision littéraire, qui prévoit la précision de l’analyse et du diagnostic psychologique, dans cette formulation Nicu Ciobanu manifeste son sens de l’observation exacte et approfondie, même que dans les travaux des naturalistes. Cette orientation s’intensifie à partir du premier au dernier volume, où la vision humaine physiologique est placé au premier plan, aux côtés de questions existentielles et sociales individuelles de l’homme sur la terre.

Rezumat

Nicu Ciobanu, reprezentant de seamă al generaţiei optzeciste din Voivodina, axează, după părerea unor exegeţi ai operei lui, pe de o parte pe problematica existenţială, iar pe de cealaltă parte spre căutarea unui adevăr al trăirii omului într-o societate periclitată de realul obscur. Această viziune literară, care are în vedere precizia analizei şi a diagnosticului psihologic, în formularea căruia Nicu Ciobanu manifestă o deprindere a observaţiei exacte şi minuţioase, deopotrivă cu cea a naturaliştilor. Această orientare se intensifică de la primele volume până la ultimele, unde viziunea fiziologică a omului este pusă în prim plan în paralel cu problemele existenţiale individuale dar şi sociale ale omului pe pământ.

Keywords: Vojvodina, The Eighties, Nicu Ciobanu, poetry

Mots-clés: la Voïvodine, Les années quatre-vingt, Nicu Ciobanu, poésie

Cuvinte cheie: Voivodina, generaţia optzecistă, Nicu Ciobanu, poezie

Read more