THE INTERSUBJECTIVITY IN THE SECOND PERSON PROSE : MIHAI ZAMFIR – LATE EDUCATION

THE INTERSUBJECTIVITY IN THE SECOND PERSON PROSE :

MIHAI ZAMFIR – LATE EDUCATION

L’INTERSUBJECTIVITÉ DANS LA PROSE À LA DEUXIÈME PERSONNE:

MIHAI ZAMFIR – ÉDUCATION TARDIVE

INTERSUBIECTIVITATEA ÎN PROZA LA PERSOANA A DOUA:

MIHAI ZAMFIR – EDUCAŢIE TÂRZIE

Lucian Dumitru BĂICEANU,

PhD student, Univ. A. I. Cuza, Iaşi

lucianbaiceanu@gmail.com

Abstract

This article focuses on the novel of Mihai Zamfir, Late Education, seeking as main aspect the inclusion of the text in the second person prose. Two major issues are followed during the undertaken analysis: the quality of the person and the intersubjectivity process. The text uses the narrative perspective specific for the narrative-You: a narrator speaks of himself using the second person, making use of a certain distance in relation with his acts and his thoughts, were the „I” is transformed into „YOU”. It produces a complex process of intersubjectivity: a indeterminate and multiple mixture of subjectivity between the narrator, the narrative and the protagonist. All narrative instances are interdependent and become a closed system, but sometimes suffer from a “fragile intersubjectivity”. So, this article demonstrates and analyzes the way in which the intersubjectivity process takes place and act in the novel of Mihai Zamfir, a Romanian innovator text.

Résumé

Cet article se concerne sur le roman de Mihai Zamfir, Éducation tardive, suivant comme principal aspect l’insertion de ce text dans la prose à la deuxième personne. Deux problèmes majeurs sont abordées au cours de l’analyse effectuée: la qualité de la personne et le processus de l’intersubjectivité. Dans le texte est utilisée la perspective narrative spécifique pour le VOUS-narrative: un narrateur parle de lui-même en utilisant la deuxième personne, faisant usage d’une certaine distance par rapport aux ses actes et ses pensées, et le JE devient VOUS. Se produit un vaste processus d’intersubjectivité: un mélange indéterminée et multiple de subjectivité entre le narrateur, narratar et protagoniste. Tous les instances narrative sont interdépendantes et deviennent un système fermé, mais parfois souffrent d’une „intersubjectivité fragile”. Donc, cet article démontre et analyse la façon dont ils se produisent et agissent le processus de l’intersubjectivité dans le roman du Mihai Zamfir, un texte roumaine innovateur.

Rezumat

Lucrarea de faţă îşi îndreaptă atenţia asupra romanului lui Mihai Zamfir Educaţie târzie, urmărind ca aspect principal încadrarea textului în proza la persoana a doua. Două mari problematici sunt urmărite pe parcursul analizei întreprinse: calitatea persoanei şi procesul intersubiectivităţii. În text este utilizată perspectiva narativă specifică TU-ului narativ: un narator vorbeşte despre sine utilizând persoana a II-a, uzând de o anumită distanţă în raport cu actele şi gândurile sale, EU-ul transformându-se într-un TU. Se produce astfel un amplu proces de intersubiectivitate: un amestec indeterminant şi multiplu de subiectivitate dintre narator, narata şi protagonist. Toate instanţele narative sunt interdependente şi devin un sistem închis, însă suferind uneori de o „fragilitate a intersubiectivităţii”. Astfel, articolul demonstrează şi analizează felul în care se produce şi acţionează procesul intersubiectivităţii în romanul lui Mihai Zamfir, un text românesc inovator.

Key words: second person prose; intersubjectivity; narative-You.

Mots-clés: prose à la deuxième personne; intersubjectivité; VOUS-narrative.

Cuvinte cheie: proză la persoana a doua, intersubiectivitate, TU-narativ.

Read more