The Morphosyntactic Behavior of Speech Verbs in Romance Languages. A Diachronic View

The Morphosyntactic Behavior of Speech Verbs in Romance Languages. A Diachronic View

Comportamentul morfosintactic al verbelor zicerii in limbile romanice. Privire diacronică

Alina-Viorela VARVAROI

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Str. Universităţii nr. 13, 720229 Suceava

alinavarvaroi@yahoo.com

Abstract

The verbs of speech – first considered a distinct category in the classifications of Latin grammars – have been very little studied over time, as scientific works focused mainly on their functions, as revealed in discursive techniques. The class of verba dicendi is usually discussed together with the verbs of will and affection, given the fact that these classes of verbs have certain common aspects in terms of their behavior towards the syntactic rules of consecutio temporum or of the use of non-predicative moods to complete a verbal regent. The analysis of the evolution of these verbs of saying and their transition into modern Romance languages allows us to detect certain morphosyntactic changes, the most important being the limitation or even the elimination of the infinitive constructs. As a defining feature of verba dicendi stands their ability to introduce direct speech.

Rezumat

Verbele zicerii – luate în discuţie ca o categorie aparte mai întîi în clasificările gramaticilor latineşti – au fost prea puţin studiate de-a lungul vremii, literatura de specialitate axîndu-se cu precădere pe funcţiile acestora relevate în tehnicile discursive. Clasa verbelor dicendi apare de cele mai multe ori tratată alături de verbele de voinţă şi de afect, dat fiind faptul că prezintă anumite aspecte comune în ceea ce priveşte comportamentul lor faţă de regulile sintactice de consecutio temporum sau de utilizare a modurilor nepredicative pentru complinirea unui regent verbal. Cercetarea evoluţiei acestor verbe ale zicerii şi trecerea lor în limbile romanice moderne permit detectarea anumitor transformări survenite pe plan morfosintactic, cea mai importantă fiind restrîngerea sau chiar eliminarea utilizării construcţiilor cu infinitivul. Ca trăsătură definitorie a verbelor zicerii se remarcă posibilitatea acestora de a introduce vorbirea directă.

Keywords: verbs of speech, Latin, modern Romance languages, (in)direct speech, sequence of tenses.

Cuvinte cheie: verba dicendi, latină, limbi romanice moderne, vorbire (in)directă, concordanţă

Citeste articolul