The negation phenomenon. Aquiring French negation by Romanian native speakers

The negation phenomenon. Aquiring French negation by Romanian native speakers
Fenomenul negaţiei. Însuşirea negaţiei în limba franceză de către vorbitorii nativi de limbă română
Liliana-Sonia IONESCU
PhD student – Faculty of Educational Sciences
„Ştefan cel Mare” University of Suceava, Str. Universităţii 13, 720229, Romania
soniaionescu@yahoo.com

Abstract
The present paper sets out some guidelines for a strategy based on the comparison of
Romanian and French and outlines some ways of learning the French negation by the native
speakers of Romanian; the paper also points out a number of difficulties they face in assimilating
negation in French. By highlighting some difficulties in assimilating the new language, based on the
contrastive analysis, these must be taken into consideration and ameliorated, to prevent the
occurrence of the default errors.
The process of mastering a language is highly conditioned by the practicing of the studied
language, i.e. a system of applications / structural exercises based on similarity and opposition
within a language, to allow the formation of spontaneous speech and understanding skills.
Rezumat
Lucrarea trasează câteva repere ale unei strategii care se bazează pe compararea limbilor
română şi franceză şi subliniază unele modalităţi de însuşire a negaţiei în limba franceză de către
vorbitorii nativi români; lucrarea evidenţiază o serie de dificultăţi întâmpinate de aceştia în
asimilarea negaţiei în limba franceză. Prin evidenţierea dificultăţilor în însuşirea noii limbi, pe
baza analizei contrastive, se impune luarea lor în consideraţie şi eliminarea ulterioară, pentru a
preîntâmpina apariţia unor erori implicite.
Procesul însuşirii unei limbi străine este condiţionat în mare măsură de practicarea limbii
studiate, adică de un sistem de aplicaţii / exerciţii structurale fundamentate pe fenomenele de
similitudine şi de opoziţie dintr-o limbă, care să permită formarea deprinderilor spontane de
exprimare şi de înţelegere.

Keywords: negation, contrastive analysis, structural exercises, communicative approach
Cuvinte cheie: negaţie, analiză contrastivă, exerciţii structurale, predare comunicativă

 

Citeste articolul