THE WRITINGS OF CARDINAL IULIU HOSSU

THE WRITINGS OF CARDINAL IULIU HOSSU

LES ÉCRITS DU CARDINAL IULIU HOSSU

SCRIERILE CARDINALULUI IULIU HOSSU

Sergiu SOICA[1]*

Universitatea de Vest din Timişoara

Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, România

E-mail: sergiusoica@gmail.com

Abstract

Iuliu Hossu, thefirstGreek-Catholicbishopand cardinal in Romania had an outstandingactivityduringtheinterwar period. He attendedthe Great Assembly of Alba-Iulia in 1918 andisconsiderednowadaysone of themost important perpetrators of the Great Union. Moreover, accompaniedbytheOrthodox Bishop Miron Cristea, Vasile Goldisand Alexandru Vaida-Voevod, hepresentedtheUnification Act to King Ferdinand I. Afterthecommunistregimetookpower, Bishop Iuliu Hossu wasarrestedandheld in prison or housearrest for 22 years, untilhisdeath. This period isdescribedby Hossu in his volume: “Ourfaithisourlife. Memoirs of Cardinal Iuliu Hossu”. The volume isdividedintothreemainparts: thearrest, hisdetention in Sighet (for fiveyears) andthemandatoryresidence period until 1961. Thisbookrepresents an extraordinarytestimony. It isnotwrittenwithhate but ratherwithlove as Bishop Iuliu Hossu pointed out: “Take therefore, mydears, thisword as my testament, in which I offeryouwhat I mostexpensivelypossess: mylove for youall, for yourdearsons, for theirmanyfollowers”.

Résumé

Iuliu Hossu – évêquegréco–catholique et le premier cardinal roumain, a eu uneremarquableactivité pendant la périodeentrelesdeuxguerres; on le retrouvetoute eu début; en 1918 comme participant à la GrandAssemblé de Alba Iulia et il sera parmilesréalisateurs de l‘union des Roumains.Même plus, c‘est lui qui a présenté au Roi Ferdinand I, l’acte de l’Union, ensembleavecl’évêqueorthodoxe Miron Cristea et deuxautrespersonnalitésroumains de l’époque Vasile Goldis et Alexandru Vaida Voevod. Aprèsl’instauration du régimecommuniste en Roumanie; l’évêque Iuliu Hossu a étéemprisonné et ensuitemis en domicileobligatoire; pendant 22 ans. Toutecettepériode a étédécrite par Iuliu Hossu même dans le volume autobiographique «Credintanoastra este viatanoastra. Memoriile cardinalului Iuliu Hossu (Notre foi c’estnotre vie. Mémoires du cardinal Iuliu Hossu)». Le volume est divisé en troisparties: l’arrêt, la détention dans la prison de Sighet (5ans) et la période du domicileobligatoire, jusqu’au 1961. Ce livre témoignagec’estparticulièrementspéciale, parce quel’auteursurprend le lecteur par le faitqu’ilécrit en sérénité, sans haine. On peutdire le contraire, Iuliu Hossu écritavecamour sa souffrance. Ildit: «prenezdonc, meschers, cette parole commemon testament, dans lequeljevoustransmets ce quej’ai de plus précieux: monamourpourvoustous, pourvosenfants et pourvosinnombrablesdescendents».

Rezumat

Iuliu Hossu, episcop greco-catolic şi primul Cardinal din România a avut o activitate remarcabilă în perioada interbelică, se regăseşte ca participant, în 1918, la Marea Adunare de la Alba-Iulia şi se va număra printre înfăptuitorii Unirii. Mai mult, a prezentat Regelui Ferdinand I actul Unirii, alături de episcopul ortodox, Miron Cristea, Vasile Goldiş şi Alexandru Vaida-Voevod. După instaurarea regimului comunist în România Episcopul Iuliu Hossu a fost arestat şi ţinut în închisorii şi domicilii obligatorii timp de 22 de ani, până la sfârşitul vieţii. Această perioadă este descrisă chiar de Episcopul Hossu în volumul: „Credinţa noastră este viaţa noastră. Memoriile Cardinalului Iuliu Hossu”. Acest volum e împărțit în trei părţi: arestarea, detenţia de la penitenciarul Sighet(timp de cinci ani) şi perioada domiciliului obligatoriu, până în anul 1961. Acest volum-mărturie este extraordinar deoarece nu este scris cu ură, dimpotrivă e scris cu dragoste cum afirma episcopul Iuliu Hossu: „ Luaţi dară, scumpii mei, acest cuvânt drept testament al meu, în care vă las ceeace am mai scump: dragostea mea pentru voi toţi, pentru scumpi fiii voştri, pentru urmaşii lor fără număr”.

Key-words: Iuliu Hossu; Memoirs;Greek-CatholicChurch;Prison;Communistregime.

Mots clés: Iuliu Hossu;Mémoires;l’ÉgliseGréco-Catholique;Prison; Régimecommuniste.

Cuvinte cheie: Iuliu Hossu; Memorii; Biserica Greco-Catolică; Penitenciare; Regimul comunist.

Read more