TRANSCENDENTALNA MISAO RALFA VALDA EMERSONA

 

TRANSCENDENTALNA MISAO RALFA VALDA EMERSONA

GÂNDIREA TRANSCENDENTALĂ LA RALPH WALDO EMERSON

LA PENSÉES TRANSCENDENTALE DE RALPH WALDO EMERSON

Saša SIMOVIĆ

Univerzitet Crne Gore

Filozofski fakultet, Nikšić

E-mail: sasasimovic@t-com.me

Marija MIJUŠKOVIĆ

Univerzitet Crne Gore

Filozofski fakultet, Nikšić

Abstract

American Transcendentalism presents a synthesis of philosophical, literary and religious movement which flourished during 1830s and 1840s in New England, primarily in Concord, as a specific reaction to the orthodoxy of Calvinism and rationalism of the previous period. Transcendentalists relied on the spontaneous, intuitive comprehension of the world, they believed that nature and universe were organic and defended sublimity, dignity and responsibility of an individual. Transcendentalism reached its climax with the ideas of its founder, Ralph Waldo Emerson, expressed in his numerous works and lectures. Since 1830s this sage from Concord, as he was usually referred to, has always been considered to be a spokesperson of his era idealism.

Apstrakt

Američki transcendentalizam predstavlja sintezu filozofskog, književnog i religioznog pokreta koji je nastao tridesetih i četrdesetih godina 19. stoljeća u Novoj Engleskoj, prvenstveno u Konkordu, kao svojevrsna reakcija na ortodoksiju kalvinizma i racionalizam prethodnog perioda. Transcendentalisti su se oslanjali na spontano, intuitivno poimanje svijeta, vjerovali da su priroda i univerzum organski, branili uzvišenost, vrijednost i odgovornost pojedinca. Svoj vrhunac transcendentalizam je doživio kroz ideje utemeljivača pokreta, Ralfa Valda Emersona, predočene u njegovim brojnim djelima i predavanjima. Još od tridesetih godina 19. vijeka ovaj, kako ga često nazivaju, mudrac iz Konkorda, bio je i ostao glasnogovornik idealizma svog doba.

Résumé

Le transcendantalisme américain représente la synthèse du mouvement philosophique, littéraire et religieux né dans les années trente et quarante du 19ème siècle en Nouvelle- Angleterre, tout d’abord à Concord, en tant réaction unique à l’orthodoxie du calvinisme et au rationalisme de la période antérieure. Les transcendantalistes s’appuyaient sur la notion spontanée, intuitive du monde, ils croyaient que la nature et l’univers étaient organiques, ils défendaient la sublimité, la valeur et la responsabilité de l’individu. Le transcendantalisme a atteint son apogée à travers les idées du fondateur du mouvement, Ralph Waldo Emerson, qu’il a traitées dans ses nombreuses œuvres et ses enseignements. Depuis les années trente du 19ème siècle, celui que l’on nomme souvent, le sage de Concord, fut et resta le porte parole de l’idéalisme de son époque.

Rezumat

Transcendentalismul american reprezintă sinteza mişcării filozofice, literare şi religioase, care a apărut în anii treizeci şi patruzeci ai secolului al XIX-lea în New England, în primul rând în Concord, ca un fel de reacţie la calvinismul şi raţionalismul calvinist ortodox din perioada precedentă. Transcendentaliştii sprijindu-se pe o concepţie despre lume spontană şi intuitivă, conform căreia natura şi universul reprezintă entităţi organice. Au pus accentul pe sublim şi pe valoarea şi responsabilitatea individului autonom. Transcendentalismul şi-a atins apogerul prin ideile întemeietorului mişcării, Ralph Waldo Emerson, expuse în numeroasele sale opere şi conferinţe. Încă din anii treizeci ai secolului al XIX-lea Ralph Waldo Emerson, adeseori numit şi înţeleptul din Concord, a fost şi a rămas un propagator/corifeu al idealismului din epoca sa.

Key words: transcendentalism, nature, universe, individual

Ključne riječi: transcendentalizam, priroda, univerzum, pojedinac

Mots-clé : transcendantalisme, nature, univers, individu.

Cuvinte cheie: transcendentalism, natură, univers, individ autonom

 

Read more