Valences temporal tuning fork in novel One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez

 

Valences temporal tuning fork in novel

One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez

Valences du diapason temporel dans le roman Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez

Valenţele diapazonului temporal în romanul

Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez

Victoria BARAGA

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău,

Facultatea de Filologie, Catedra de Istorie şi Teorie Literară,

str. Ion Creangă, nr. 1

E-mail: victoriabaraga@gmail.com

Abstract

Class time is experiencing a particularly wide spread in different spheres of human manifestation: in science and art, religion and everyday life. During World Literature the time becomes subject to interest. Colombian writer Gabriel García Márquez in his creation, but especially in the novel One Hundred Years of Solitude, with great talent show time category. In the present investigation, based on the content quality of time and in the figurative image of the movement, we deduced the most representative forms of temporal in garciamarquezian novel. We disclose specifics forms of macondiene time: Time of sacred history, time of eternal return, historical time and Apocalyptic time. Originality of macondian time consists of temporal relationship between these forms, the magic of virtualization game and their updates. And while macondian prodigious time impresses just by strength revealing of the imaginary area.

Résumé

La catégorie du temps connaît une vaste dispersion dans les différentes sphères de la manifestation humaine: la science et les arts, la religion et la vie quotidienne. La littérature mondiale accorde au temps un intérêt différent. C’est et le cas de l’écrivain colombien Gabriel García Márquez. Dans toute sa création, et surtout dans le roman Cent ans de solitude, avec beaucoup de talent, le romancier traite la catégorie du temps . Dans la présente étude, fondée sur la qualité du contenu de temps et sur l’image figurative du mouvement, nous avons déduit les formes temporelles les plus représentatifs du roman garciamarquezien. Nous avons établi les spécificités des formes temporeles macondienes: le temps de l’histoire sacrée, le temps de l’éternel retour, le temps historique et le temps apocalyptique. L’originalité du temps macondien consiste dans la relation entre ces formes temporelles, dans leur magie du jeu et leur mises à jour. C’est pourquoi le prodigieux temps macondien impressionne juste par la force révélatrice de l’imagérie.

Rezumat

Categoria timpului cunoaşte o răspândire deosebit de vastă în diferite sfere ale manifestării umane: în ştiinţă şi în artă, în religie şi în viaţa cotidiană. Pentru literatura mondială timpul devine obiectul unui interes deosebit. scriitorul columbian Gabriel García Márquez în creaţia sa, dar în special, în romanul Un veac de singurătate, cu deosebit talent prezintă categoria timpului. În investigaţia de faţă, pornind de la conţinutul calitativ al timpului, cât şi de la cel al imaginii figurative a mişcării, am dedus formele temporale cele mai reprezentative din romanul garciamarquezian. Am dezvăluit specificităţile formelor temporale macondiene: Timpul istoriei sacre, Timpul eternei reîntoarceri, Timpul istoric şi Timpul apocaliptic. Originalitatea timpului macondian constă raportul dintre aceste forme temporale, în jocul magic al virtualizărilor şi actualizărilor acestora. Iar prodigiosul timp macondian impresionează tocmai prin forţa revelatoare a zonei imaginarului.

Keywords: sacrality, eternal return, time, history, apocalypse.

Mots-clés: sacré, éternel retour, le temps, l’histoire, apocalypse.

Cuvinte-cheie: sacralitate, eterna reîntoarcere, timp, istorie, apocalipsă.

Read more