Importanţa comunicării în lumea traducerilor. traducător vs. interpret

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN THE TRANSLATIONS
WORLD. TRANSLATOR VS. INTERPRETER

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DANS LE MONDE DES
TRADUCTIONS. TRADUCTEUR VS INTERPRETE

IMPORTANŢA COMUNICĂRII ÎN LUMEA TRADUCERILOR.
TRADUCĂTOR VS. INTERPRET

 

Abstract
Communication is different in the two activities, for the translator being only represented by documents, e-mails, faxes, etc, or just by phone, in order to give directions , information regarding the documents to be translated, while for the interpreter , it is an immediate communication, a direct one, verbal, para-verbal, non –verbal, a direct contact, namely the liaison interpreting.
Comparing the translator, the interpreter must be able to translate immediately and without any previous preparation any type of discourse or conversation. A translator works on the written language, while the mission of the interpreter is to translate the spoken language
In reality and in practice, translation and interpretation are very different activities because the exigencies and their finality are not the same.
There is a clear difference between the job of a translator and the one of the interpreter. The translator, comparing to the interpreter, translates in written language, and not orally, as the interpreter does.
For centuries transition and interpretation play a central role in the development of European cultures and represents the environment where it takes place a fascinating dialogue between the different languages and cultures, thus a communication process.

RÉSUMÉ
Il existe bien une différence entre le métier de traducteur et celui d’interprète. Le traducteur, à la grande différence de l’interprète traduit à l’écrit et non à l’oral comme pourrait le faire l’interprète.
Dans la réalité et dans la pratique, la traduction et l’interprétation sont des activités bien distinctes car leurs exigences et leur finalité ne sont pas du tout les mêmes.
Un traducteur travaille sur la langue écrite alors que la mission de l’interprète est de traduire la langue parlée.
Contrairement au traducteur, un interprète doit être capable de traduire dans l’immédiat et sans préparation tous types de discours ou de conversation.
La communication est différente dans les deux types d’activités, pour le traducteur la communication peut être que écrite, sous la forme des documents, e-mails, fax, etc, ou bien même seulement téléphonique, pour lui donner des relations concernant les documents à traduire, etc, pendant que pour l’interprète c’est une communication immédiate, directe, verbale, para verbale et non-verbale, un contact direct, particulièrement dans le cas d’interprétariat de liaison.
La traduction et l’interprétariat jouent depuis des siècles un rôle central dans le développement des cultures européennes et constituent le lieu où se déroule un dialogue fascinant entre différentes langues et cultures, donc un processus de communication.

REZUMAT
Comunicarea este diferită în cele două tipuri de activităţi, pentru traducător ea fiind doar scrisă, sub formă de documente, e-mailuri, faxuri, etc. sau doar telefonică, pentru a-i da informaţii privind documentele de tradus, în timp ce pentru interpet, este o comunicare imediată, directă,verbală, para –verbală şi non-verbală, un contact direct, mai ales în cazul interpretariatului de liaison.
Spre deosebire de traducător, un interpret trebuie să fie capabil să traducă imediat şi fără pregătire orice tip de discurs sau conversaţie. Un traducator lucrează pe limba scrisă, in timp ce misiunea intepretului este de a traduce limba vorbită.
In realitate şi în practică, traducerea şi interpretariatul sunt activităţi foarte distincte deoarece exigenţele si finalitatea lor nu sunt aceleaşi.
Există o diferenţă clară între meseria de traducător şi cea de interpret. Traducătorul, spre deosebire de interpret, traduce în scris şi nu oral, după cum face interpretul.
Traducerea şi interpetariatul joacă de secole un rol central în dezvoltarea culturilor europene şi reprezintă mediul unde are loc un dialog fascinant între diferite limbi şi culturi, deci un proces de comunicare

Key words: Translator, interpreter, communication, translation, interpreting, difference, importance.

Mots-clés: Traducteur, interprète, communication, traduction, interprétariat, différence, importance.

Cuvinte cheie: Traducator, interpret, comunicare, traducere, intepretariat, diferenta, importanta

Read more