INTEGRATING CULTURAL ASPECTS IN TEACHING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGES – LEVELS A2-B1. CHALLENGES

INTEGRATING CULTURAL ASPECTS IN TEACHING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGES – LEVELS A2-B1. CHALLENGES

INTEGRAREA ASPECTELOR CULTURALE ÎN PREDAREA ROMÂNEI CA LIMBĂ STRĂINĂ LA NIVELURILE A2-B1. PROVOCĂRI

Gabriel BĂRDĂŞAN

Universitatea de Vest din Timişoara (gabriel.bardasan@e-uvt.ro)

Emina CĂPĂLNĂŞAN

Universitatea de Vest din Timişoara

(emina.capalnasan@e-uvt.ro)

Abstract

The paper’s main objective is to highlight the possible barriers met in integrating cultural aspects in a lesson of Romanian as a foreign language (A2-B1). Regarding them as challenges would definitely guide us in suggesting some ways of overcoming them in order to get to such a result: an interactive, complex, interesting lesson – covering both linguistic standards and cultural background issues. Thus, our paper starts with the question how to expose students to the cultural background of the language they are studying without them having the necessary level to read in Romanian and the complete frame of understanding the typical cultural and traditional elements. Our target is to expose some methods and contexts that would make this possible, to present some texts that would help them get an insight of the Romanian culture and to list the steps of tailoring such a course that comprises both grammatical and vocabulary issues and cultural ones.

Rezumat

Obiectivul principal al acestei lucrări este să problematizeze posibilele bariere întâlnite în contextul integrării aspectelor culturale într-un curs de limba română ca limbă străină (pentru nivelul A2-B1). Privindu-le drept provocări, vom putea propune câteva tipuri de exerciţii, chiar un tipar de curs interactiv şi complex, care să răspundă unor cerinţe lingvistice, dar care să acopere şi elemente specifice backgroundul cultural. Aşadar, pornim de la întrebarea cum să îi expunem pe cursanţi la contextul cultural al limbii pe care o învaţă fără ca ei să aibă nivelul necesar citirii unui text mai puţin prezent în manuale şi nici cadrul pentru o înţelegere completă a culturii şi elementelor ce ţin de tradiţie. Ţinta noastră este să prezentăm câteva metode care ar face posibil acest demers, să oferim un model de text care să îi ajute să pătrundă în universul cultural românesc şi să expunem paşii conturării unui curs care cuprinde atat elemente de gramatică şi vocabular, cât şi aspecte culturale.

Key-words: Romanian as a foreign language, cultural aspects, barriers, methods, texts

Cuvinte-cheie: româna ca limbă străină, aspecte culturale, bariere, metode, text

Read more