Irony and Social Power in R. Chandler’s ‘The Little Sister’

Irony and Social Power in R. Chandler’s ‘The Little Sister’
Ironie şi putere socială în „The Little Sister” de R. Chandler

Claudia PISOSCHI
Facultatea de Litere
Universitatea din Craiova
claudiagabrielapisoschi@yahoo.com

Abstract
The article focuses on the various facets and values of irony as a figure of speech, used to express power relations. The corpus is excerpted from Raymond Chandler’s novel „The Little Sister” and it regards characters united by their social power which derives from their professional status as representatives of state authority. Nevertheless, they have distinct individualities determined by the cultural and discourse community they belong to. Irony typology, social effects and dramatic values in context intermingle resulting in a pungent text meant to reflect those individualities.

Rezumat
Articolul se axează pe multiplele faţete şi valori ale ironiei ca figură de stil utilizată pentru a exprima relaţiile de putere. Corpusul este selectat din romanul „The Little Sister” de R. Chandler
şi reuneşte replicile unor personaje unite prin puterea ce derivă din statutul lor social ca reprezentanţi ai autorităţii de stat. Cu toate acestea, ele au individualităţi distincte determinate de comunităţile culturale şi discursive cărora le aparţin. Tipologia ironiei, efectele ei sociale şi valorile dramatice în context concură la realizarea unui text caustic care să reflecte tipologiile menţionate.

Key words: irony, figure of speech, power relations, discourse community, role identity
Cuvinte cheie: ironie, figură de stil, relaţii de putere, comunitate discursivă, identitate de rol

Citeste articolul