NOTES ON THE VERBAL CATEGORY OF ASPECT IN THE CONSTRUCTION OF INDIRECT SPEECH

 

NOTES ON THE VERBAL CATEGORY OF ASPECT IN THE

CONSTRUCTION OF INDIRECT SPEECH

OBSERVATIONS SUR LA CATEGORIE VERBALE DE L’ASPECT DANS LA CONSTRUCTION DU DISCOURS INDIRECT

OBSERVAŢII ASUPRA CATEGORIEI VERBALE A ASPECTULUI ÎN

CONSTRUCŢIA DISCURSULUI INDIRECT

Lavinia SEICIUC

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România

lavinia_seiciuc@yahoo.com

Abstract

Our paper analyzes the way verbal aspect is involved in the changes of verbal forms in the transformation of direct into indirect speech. Latin sequence of tenses consisted of a set of rules that restricted the selection of verbal forms in a subordinate clause. Generally, Western Romance languages have inherited the same restrictions, while they are almost absent in Romanian. In our analysis we will prove that these rules have a logical pattern in Romance, as each form has to be replaced by another, according to three rules: conservation of the mood (or use of a compatible one), conservation of the aspect (perfect is replaced by perfect, imperfect by imperfect) and shifting one step backwards on the temporal axis (from future to present, from present to past, from past to an anterior past, etc.). The novelty of this paper consists in the logical explanation of such substitutions (e. g. why the future of the indicative is replaced by the present of the conditional in Western Romance), based on the aspectual behavior of verbal forms.

Résumé

Notre travail analyse la manière dont l’aspect verbal est impliqué dans les changements soufferts par les formes verbales pendant la transformation du discours direct en discours indirect. La concordance des temps en latin impliquait des règles qui établissait des restrictions sur la sélection des formes verbales des propositions subordonnées. En général, les langues romanes occidentales ont hérité les mêmes restrictions, qui sont presque absentes de la langue roumaine. Pendant notre analyse on essaye de prouver que ces règles suivent un modèle logique dans les langues romanes, où chaque forme sera remplacée par une autre, second les règles suivantes: conservation du mode (ou l’emploi d’un mode compatible), conservation de l’aspect (les formes perfectives se remplacent par formes perfectives, les imperfectives par imperfectives), et le déplacement vers une étape antérieure sur l’axe temporel (du futur au présent, du présent au passé, du passé au passé antérieur, etc.). La nouveauté de cet article réside en l’explication logique de ces substitutions (par ex., pourquoi le futur de l’indicatif est remplacé par le présent du conditionnel dans la romanité occidentale), en conformité au comportement aspectuel des formes verbales.

Rezumat

Lucrarea noastră analizează modul în care aspectul verbal este implicat în schimbările suferite de formele verbale în timpul transformării discursului direct în discurs indirect. Concordanţa timpurilor în limba latină presupunea un set de reguli care puneau restricţii asupra selecţiei formelor verbale din propoziţiile subordonate. În general, limbile romanice occidentale au moştenit aceleaşi restricţii, aproape absente în limba română. În analiza noastră vom demonstra că aceste reguli urmează un model logic în limbile romanice, unde fiecare formă verbală va fi înlocuită printr-o alta, conform următoarelor reguli: păstrarea modului (sau folosirea unuia compatibil), păstrarea aspectului (formele perfect(ive) vor fi înlocuite prin forme perfect(iv)e, iar cele imperfecte prin forme imperfecte) şi deplasarea cu o etapă în urmă pe axa temporală (de la viitor la prezent, de la prezent la trecut, de la trecut la trecut anterior etc.). Noutatea acestui articol constă în explicarea logică a acestor substituţii (de ex. de ce viitorul indicativ se înlocuieşte prin prezentul condiţionalului în romanica occidentală), pe baza comportamentului aspectual al formelor verbale.

Keywords: verbal aspect, indirect speech, consecutio temporum, periphrastic conjugation

Mots-clés: aspect verbal, discours indirect, consecutio temporum, conjugaison périphrastique

Cuvinte-cheie: aspect verbal, discurs indirect, consecutio temporum, conjugare perifrastică

 

Read more