Preface

I. NEW SCIENTIFIC RESEARCH FROM THE UNIVERSITIES AND INSTITUTES OF SERBIA, CROATIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, MONTENEGRO /

NOI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE DE LA UNIVERSITĂŢILE ŞI INSTITUTELE DIN SERBIA, CROAŢIA, BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA, MUNTENEGRU

Prefaţă

la numărul special al revistei ”Studii de Ştiinţă şi Cultură”

volumul X, nr. 4/decembrie 2014

Virginia POPOVIĆ,
Universitatea din Novi Sad,
Facultatea de Filosofie,
Departamentul de Limba şi Literatura Română

 

Semnarea acordului de colaborare dintre Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad şi Universităţii din Novi Sad, subânţelege realizarea proiectelor comune şi colaborarea ştiinţifică în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice. Un proiect comun este coordonarea comună a unui număr al revistei ”Studii de Ştiinţă şi Cultură” cu Universitatea din Novi Sad. Totuşi cercetările s-au lărgit şi în alte ţări din vecinătatea Serbiei, încât în revistă sunt cuprinse, pe lângă textele autorilor de la Universitatea din Novi Sad, şi rezultatele cercetărilor colegilor din Muntenegru, Croaţia şi Bosnia şi Herţegovina. Acest număr cuprinde un set de contribuţii care vizează aspecte ale cercetării de ultima oră în zona fostei Iugoslavii şi mai larg, lărgind graniţele balcanice până de dincolo de ocean. Aceste materiale reuşesc să schiţeze o imagine a preocupărilor contemporane asupra limbii şi culturii comunităţii de evrei din New York, prezenţa filozofului Emil Cioran în cercetările de ultima oră publicate în revista Europa din Novi Sad, despre epitaful şi monumentul funerar din Evul Mediu de redacţie muntenegreană, bosniacă, croată şi sârbească, scris cu alfabet chirilic bosniac numit Bosančica. Textele din domeniul lingvisticii privind erorile fonetice, morfosintactice şi lexicale efectuate de studenţii de naţionalitate sârbă în procesul de învăţare a limbii române şi analiza contrastivă a verbului englez şi român, sunt deosebit de interesante cercetărilor lingvistice de mai târziu. În revistă se găsesc texte privind învăţarea limbii engleze în clasele unde elevii au cunoştinţe diferite de limbă engleză, un text care scoate în evidenţă unele caracteristici ale termenilor unor limbi şi a problemelor de terminologie şi relaţiile cu vocabularul de bază al limbii.Textele din domeniul literaturii vizează unele cercetări de ultima oră despre transcedentalismul american, femeia în romanul sârb postmodern, receptarea modernizării literaturii române interbelice, punând în evidenţă valoarea cercetărilor interdisciplinare actuale în această parte a Europei. În revistă un loc aparte îl au dezbaterile privind unele realităţi conceptualizate, cu raportare la fenomenul globalizării şi la imaginea Serbiei în Europa din punct de vedere politic şi poetic dar şi geografic, astfel că în revistă este prezent un text despre valoarea manifestărilor culturale la românii din Voivodina cât şi rolul lor în dezvoltarea turismului din această zonă. Analiza discursului este o disciplină mai puţin cunoscută în lingvistica românească. De aceea în aceste pagini se face analiza discursului din privinţa reportării mass-media din Serbia despre unele situaţii din UE. În ultimul timp studiile de gen au luat avânt în întreaga lume, se înfiinţează programe de studii doctorale privind această temă, înmulţindu-se astfel şi cercetările în acest domeniu, de data aceasta un loc aparte în revista noastră este oferit chiar feminismului şi vieţii sexuale şi urbane din TV show-urile ecranizate după romanele americane. Textele sunt scrise în mai multe limbi balcanice: sârbă, croată, muntenegreană, bosniacă, română dar şi în engleză, cu alfabet latin şi chirilic, scoţând în evidenţă importanţa dialogului intercultural care trebuie să aibă punct de plecare în recunoaşterea şi cunoaşterea multiplelor perspective ale lumii în care trăim. Tipic pentru fenomenul interculturalităţii este spaţiul european, în special balcanic, iar evoluţia convergentă a culturilor din acest spaţiu şi codul de valori culturale comune stau la baza dezvoltării patrimoniului cultural european. Textele din acest volum au reuşit să pună în contact cercetătorii din diverse spaţii geografice, interesaţi de studiul limbii, literaturii, filosofiei, turismului, mass-media, etnologiei, sociologiei, etc. astfel promovând patrimoniul cultural sud-est european prin intermediul comunicării lingvistice şi literare.

Preface

to the special issue of “Studies of Science and Culture” Journal

volume X, no. 4/December 2014

Virginia POPOVIĆ,
University of Novi Sad,
Faculty of Philosophy,
Department of Romanian Language and Literature

 

The signing of the agreement of cooperation between “Vasile Goldiș” Western University of Arad and the University of Novi Sad implicitly entails the conduct of joint projects and scientific cooperation in the area of education and scientific research. One project is the joint coordination of an issue of “Studies of Science and Culture” with the University of Novi Sad. However, research has been extended to other countries neighboring Serbia, so that the journal contains, in addition to texts by authors from the University of Novi Sad, some research outcomes from our colleagues in Montenegro, Croatia and Bosnia and Herzegovina. This issue comprises a set of contributions aimed at current aspects of research in the area of the former Yugoslavia and beyond it, expanding Balkan borders to the other side of the ocean. These materials succeed in outlining a picture of contemporary concerns on the language and culture of the New York Jewish community, the presence of philosopher Emil Cioran in recent studies published in the journal Europa of Novi Sad, the Medieval epitaph and tomb of Montenegrin, Bosnian, Croatian and Serbian writing, in Bosnian Cyrillic alphabet called Bosančica. Texts in the linguistics section, concerning phonetic, morpho-syntactic and lexical errors made by Serbian students when learning Romanian, and the contrastive analysis of English and Romanian verbs, are particularly interesting for subsequent linguistic research. The journal contains texts on learning English in classes where students have different knowledge of English, a text that highlights some characteristics of terms in some languages and terminology issues, as well as the relationships with the basic vocabulary of the language. Texts in the literature section concern recent research on American transcendentalism, women in postmodern Serbian novels, and the reception of modernity in Romanian interwar literature, emphasizing the value of current interdisciplinary research in this part of Europe. A special place in the journal is held by debates regarding some conceptualized realities, in relation to the globalization phenomenon and the image of Serbia in Europe from a political and poetic, as well as geographic, point of view, so that the journal includes a text on the value of cultural manifestations among Vojvodina Romanians, and their role in the development of tourism in this area. The analysis of discourse is a lesser known discipline in Romanian linguistics. This is why these pages contain the analysis of discourse from the perspective of Serbian mass-media reporting on certain situations occurring in the EU. In recent years, gender studies have gained momentum across the world, doctoral study programmes are being set up regarding this topic, and research in this field is multiplying; this time, a special place in our journal is given to feminism and the sex and city life in TV shows adapted from American novels. The texts are written in several Balkan languages: Serbian, Croatian, Montenegrin, Bosnian, Romanian, but also in English, in Latin and Cyrillic alphabet, stressing the importance of intercultural dialogue that must build on the recognition and knowledge of the multiple perspectives to the world in which we are living. Typical for the phenomenon of interculturality is the European space, especially the Balkan one, and the convergent evolution of cultures in this space and the code of common cultural values underlie the development of the European cultural heritage. The texts in this volume have managed to bring together researchers from diverse geographic areas, interested in the study of language, literature, philosophy, tourism, mass-media, ethnology, sociology, etc., thus promoting the South-Eastern European cultural heritage through linguistic and literary communication.