ROMANIAN PUBLICISTICS IN SERBIAN BANAT UNTIL THE GREAT UNION

ROMANIAN PUBLICISTICS IN SERBIAN BANAT UNTIL THE GREAT UNION

PUBLICISTICA ROMÂNEASCĂ ÎN BANATUL SÂRBESC PÂNĂ LA MAREA UNIRE 1

Virginia POPOVIĆ

Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia

Facultatea de Filosofie

popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs

Abstract

By the agreement between Austria and Hungary, which established the dual system, the Romanian and Serbian people, the ancient inhabitants of the territory of Banat, have been deprived for the most basic rights, pressed by the forced denationalization. However, by common solidarity, conditions for progress in all branches of spiritual manifestation have been created, especially in culture, by fondation of magazines and newspappers. The Banat was under Habsburg rule until 1918, and newspapers and magazines had a common circulation throughout the territory inhabited by Romanians. Later, as the first newspapers and magazines appeared in Serbian Banat in romanian language, some of them have published information about the Great Union. This paper reviews the most popular means of information on the territory of Banat until the Great Union, which have greatly contributed to the development of cultural, educational and religious life.

Rezumat

Prin înţelegerea dintre Austria şi Ungaria, care a statornicit sistemul dualist, poporul român şi sârb, stăpâni străvechi ai teritoriului Banatului, se vedeau lipsiţi de cele mai elementare drepturi, presaţi de politica brutală de deznaţionalizare forţată. Totuşi, prin solidaritate comună, s-au creat condiţii de a păşi pe calea progresului în toate ramurile manifestării spirituale, înfiinţându-se instituţii culturale şi ziare pentru informarea poporului. Banatul era sub dominaţia habsburgică până în 1918, astfel că ziarele şi revistele în limba română au avut o circulaţie comună pe întreg teritoriul locuit de români. Abia mai târziu apar primele ziare şi reviste în limba română în Banatul sârbesc. Unele ziare din Banatul sârbesc au publicat informaţii despre momentul Marii Uniri. În această lucrare se va trece în revistă cele mai cunoscute mijloace de informare pe teritoriul Banatului, până la Marea Unire, ceea ce au contribuit, în mare măsură la dezvoltarea vieţii culturale, educaţionale şi religioase pe aceste meleaguri.

Key words: Banat, Serbian gazettes, Romanian magazines, the Romanians, the Great Union

Cuvinte cheie: Banat, gazete sârbeşti, reviste româneşti, poporul român, Marea Unire

Read more