THE CHROMATIC TERMS RED AND BLUE IN DICTIONARIES. LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS

THE CHROMATIC TERMS RED AND BLUE IN DICTIONARIES.

LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS


TERMENII CROMATICI ROŞU ŞI ALBASTRU ÎN DICŢIONARE.

ANALIZĂ LEXICO-SEMANTICĂ

Iuliana-Florina PANDELICĂ

Şcoala Doctorală „Alexandru Piru”

Universitatea din Craiova

iuliap51@hotmail.com

Abstract

Over time, color terms were the subject of various researches, especially lexical-semantic, and in this paper we will focus on the presence of two of these terms in lexicography, blue and red.

We will carry out a comparative analysis of nominal structures and fixed expressions containing chromatic terms bleu / blue and rouge / red in French and Romanian, in order to show similarities and differences between structures built in French with bleu and rouge and structures that we find in French-Romanian dictionaries as equivalent to those in French. This comparative analysis will be performed on two axes, the common language, on the one hand and the specialized language, on the other hand.

Rezumat

De-a lungul timpului, termenii care desemnează culoarea au făcut obiectul a numeroase cercetări, cu precădere lexico-semantice, iar noi ne vom ocupa în prezenta lucrare de prezenţa a doi dintre aceşti termeni în lexicografie, albastru şi roşu.

Vom realiza o analiză comparativă a unor structuri nominale şi a unor expresii care conţin termenii cromatici bleu/albastru şi rouge/roşu în limba română şi în limba franceză, cu scopul de a arăta asemănările şi deosebirile dintre structurile construite în limba franceză cu termenii bleu şi rouge şi structurile pe care le găsim în dicţionarele francez-român ca echivalent al celor din limba franceză. Această analiză comparativă va fi realizată pe două axe, cea a limbii comune, pe de o parte, şi cea a limbii de specialitate, pe de altă parte.

Key words: lexicography, blue, red, fixed expressions

Cuvinte cheie: lexicografie, albastru, roşu, expresii fixe

Read more