THE INITIATIC POEM

THE INITIATIC POEM

POEMUL INIŢIATIC

Paul MAGHERU

Universitatea din Oradea

Abstract

The article suggests through the title filiations of the poem (generic name of any literary work) with the esoteric and initiation practices.

From a determinist equilibrated position we don’t reject literature’s association with magic, the dream, the neurosis. If through occultism it is understood something that is hidden, something that it can be revealed only by the initiated ones, it means that literature through its mission of pervading the intimate, hidden nature of things has an initiation character. Examples from Romanian and Universal literature are given to get the conclusion that each durable creation looks for an initiation, even if failed, in life’s mysteries.

Rezumat

Acest articol sugerează prin titlul său filiaţii ale poemului (numele generic al oricărei opere literare) cu practicele esoterice şi de iniţiere.

De la poziţia de determinism echilibrat nu respingem asocierea literaturii cu magia, visul, nevroza. Dacă prin ocultism se înţelege ceva care este ascuns, ceva are poate fi dezvăluit doar de către cei care l-au iniţiat, aceasta înseamnă că literatura prin misiunea sa de a pătrunde în intimitate, natura ascunsă a lucrurilor are un caracter iniţiatic. Sunt date exemple din literatura română şi universală pentru a aduce concluzia că fiecare creaţie durabilă caută o iniţiere, chiar dacă nereuşită, în misterele vieţii.

Key words: literature, initiation, esoteric, understanding, magic

Cuvinte cheie: literatură, iniţiere, esoteric, înţelegere, magie

Read more