The need for language and cultural awareness in clinical and public health care facilities

 

The need for language and cultural awareness in clinical and public health care facilities

La nécessité pour la sensibilisation linguistique et culturelle dans les cliniques et les établissements médicaux

Necesitatea conştientizării lingvistice şi culturale în clinici şi instituţii medicale

Stăncuţa Ramona Dima-Laza

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, str. Unirii, nr. 3,

E-mail: lazastancuta@yahoo.com

Abstract

In this study the author focuses on the cultural and linguistic barriers encountered by both physicians and patients in the medical process. In order to properly diagnose and treat multi-ethnic individuals, doctors must either have a powerful cross-cultural experience and certain linguistic skills, or benefit from the services provided by trained medical interpreters or by state-of-the-art-technologies that are meant to facilitate intercultural communication. The paper also underlines the dangers of using ad-hoc interpreters, who might put at risk the lives of many people as well as the carriers of health care practitioners.

 

Résumé

Dans cette étude, l’auteur se concentre sur les barrières culturelles et linguistiques rencontrés par les médecins et les patients dans le processus médical. Afin de bien diagnostiquer et traiter les personnes multi-ethniques, les médecins doivent avoir soit une expérience puissante interculturelle et certaines compétences linguistiques, soit de bénéficier des services offerts par les interprètes médicaux ou par les technologies state-of-the-art qui sont destinées à faciliter la communication interculturelle. Cet document souligne également les dangers de l’utilisation des ‘interprètes ad hoc, qui pourrait mettre en péril la vie de nombreuses personnes.

Rezumat

În acest studiu autoarea analizează barierele culturale şi lingvistice care intervin în actul medical şi cu care se confruntă atât doctorii cât şi pacienţii. Pentru a diagnostica şi a trata indivizii multi-etnici într-un mod adecvat, medicii trebuie fie să posede o experienţă multiculturală bine înrădăcinată şi anumite abilităţi lingvistice, sau să beneficieze de serviciile furnizate de interpreţi medicali special instruiţi sau de tehnologii de ultimă oră menite să faciliteze comunicarea interculturală. Lucrarea de asemenea subliniază pericolele de a folosi interpreţi fără experienţă şi fără pregatire în domeniu, care ar putea periclita vieţile a multor oameni dar şi carierele medicilor.

Key words: culture, linguistic barriers, training, communication, health care facilities.

Mots clés: culture, barrières linguistiques, formation, communication, établissements de soins de santé.

Cuvinte cheie: cultură, bariere lingvistice, instructaj, comunicare, instituţii medicale.

Read more