THE ROLE OF ARAD IN PREPARING THE GREAT UNION FROM THE 1st OF DECEMBER 1918

THE ROLE OF ARAD IN PREPARING THE GREAT UNION FROM THE 1st OF DECEMBER 1918

ROLUL ARADULUI ÎN PREGĂTIREA MARII UNIRI

DE LA 1 DECEMBRIE 1918

 

Abstract

Arad had a decisive role in preparing and accomplishing the Great Union from the 1st of December 1918. For a month, in Arad the Romanian National Central Council developed its activity. In Arad there was the headquarters of the Romanian national guards. Here were developed the most important steps for preparing the Great National Gathering from Alba Iulia. Here was also elaborated the bourgeois-democratic revolution of the Transylvanian Romanians for the replacement of the old habits with the new, democratic ones. In Arad the historical decision of union was taken. Arad deserves all the gratitude for the wisdom proven in accomplishing the most important event from the multicultural history of the Romanian people.

Rezumat

Aradul a avut un rol hotărâtor în pregătirea şi înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. La Arad şi-a desfăşurat activitatea, timp de o lună Consiliul Naţional Central Român. La Arad şi-a avut sediul comanda gărzilor naţionale româneşti. Aici s-au dezbătut cele mai importante măsuri pregătitoare ale Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. Aici se realiza revoluţia burghezo-democratică a românilor transilvăneni pentru răsturnarea şi înlocuirea rânduielilor vechi, cu cele noi, democratice. La Arad s-a realizat hotărârea istorică de unire. Aradului i se cuvine toată preţuirea pentru înţelepciunea dovedită cu prilejul pregătirii şi înfăptuirii celui mai însemnat eveniment din istoria multiseculară a poporului român.

Key words: Arad, preparing the Great Union, national guards, historical decision

Cuvinte cheie: Aradul, pregătirea Marii Uniri, gărzi naţionale, hotărâre istorică

Read more