THE ROMANIAN IDENTITY DIMENSION AND MULTICULTURALISM IN BUCOVINA

THE ROMANIAN IDENTITY DIMENSION AND MULTICULTURALISM IN BUCOVINA

GRӦßE RUMӒ NISCHEN IDENTITӒT UND MULTIKULTURALITӒT IN BUCOVINA

DIMENSIUNEA IDENTITĂȚII ROMÂNEȘTI ȘI MULTICULTURALISMUL ÎN BUCOVINA

Adriana Nicoleta COCÎRȚĂ

Communication Manager Cyrano Propaganda

Calea București, nr. 125, bl. P14, sc.C, ap. 1, Topoloveni, Argeș

cocirta_adriana@yahoo.com

Abstract

Romanian identity was endangered, in various occasions, in Bucovina, by the minority ethnic groups which, as a historical result, had become, for a short period of time, majority groups. The region’s multicultural dimension had interfered with the Romanian ethnic identity, and the fact of living in the same community had both positiev and negative consequences over the local population, leaving a visible mark on the Bucovina’s civilization and culture, its mentality and daily life.

Resume

L’identitéroumaineétait en danger, en diverses occasions, en Bucovine, par les groupesethniquesminoritaires qui, comme un résultathistorique, étaientdevenus, pour unecourtepériode de temps, les groupesmajoritaires. La dimension multiculturelle de la régionavaitportéatteinte à l’identitéd’ethniqueroumaine, et le fait de vivre dans la mêmecommunautéavaitdes consequences positifs etnégativessur la population locale, laissantune marque visible sur la civilisation et la culture de la Bucovine, enduitdanssamentalité et la vie quotidienne.

Rezumat

Identitatea românească a fost pusă în pericol, în numeroase ocazii, în regiunea Bucovinei, de grupurile etnice minoritare care, în urma concursului istoriei, au devenit, pentru o scurtă perioadă de timp, majoritare. Dimensiunea multiculturală a regiunii a interferat cu identitatea etnică românească, iar consecințele acestui trai în comun au fost deopotrivă pozitive și negative asupra populației din zonă, lăsând o amprentă vizibilă până astăzi asupra culturii și civilizației bucovinene, asupra mentalității și chiar asupra vieții cotidiene.

Key words: civilization, culture, ethnic, identity, multiculturalism

Mots – clés: civilization, culture, ethnie, identité, multiculturalisme

Cuvinte cheie: civilizație, cultură, etnie, identitate, multiculturalism

Read more