TIMOTEI CIPARIU – THE HUMANIST FROM THE 19th CENTURY WITH AN EUROPEAN VISION

TIMOTEI CIPARIU – THE HUMANIST FROM

THE 19th CENTURY WITH AN EUROPEAN VISION


TIMOTEI CIPARIU – CĂRTURARUL UMANIST CU VIZIUNE

EUROPEANĂ DIN SECOLUL AL XIX-LEA

Marţian IOVAN

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

iovanm@uvvg.ro

Abstract

The author of the paper analyses Timotei Cipariu’s original contribution in enriching the Romanian Transylvanian humanities, philosophy and culture, supplemented by the activity of able activist and patriot at political, social and cultural plan. The pillar of the scientific work and of the political-democratic activism is Cipariu’s intimate soul adhesion to the European values, accompanied by the faith in achieving the national and social justice generated by the establishment in the society of that order which guarantees the unconditional respect for human’s and people’s rights. Inspired by the realities and the traditions of the Transylvanian culture, from the top culture of the Europe, the work of the Transylvanian scholar fit into the international circuit of the values, keeping its actuality and raising the interest of some professionals until our days, when there 130 years since his passing.

Rezumat

Autorul articolului analizează contribuţia originală a lui Timotei Cipariu la îmbogăţirea ştiinţelor umaniste, a filosofiei şi culturii româneşti transilvane, completată de activitatea de militant abil şi patriot pe plan politic, social şi cultural. Pilonul operei ştiinţifice şi al militantismului politic-democratic îl constituie aderenţa sufletească intimă a lui Cipariu la valorile europene, însoţită de credinţa în realizarea dreptăţii sociale şi naţionale generată de crearea acelei ordini în societate care va garanta respectul necondiţionat pentru drepturile omului şi ale popoarelor. Inspirată din realităţile şi tradiţiile culturii transilvane, din cultura de vârf a Europei, opera cărturarului ardelean s-a integrat în circuitul internaţional al valorilor, păstrându-şi actualitatea şi trezind interesul unor cercuri de specialişti până în zilele noastre, când se împlinesc 130 de ani de la trecerea sa în nefiinţă.

Key words: humanist culture, philosophy, Cipariu, European values

Cuvinte-cheie: cultură umanistă, filosofie, Cipariu, valori europene

Read more