VASILE GOLDIŞ – EUROPEAN THINKER AND POLITICIAN

VASILE GOLDIŞ – EUROPEAN THINKER AND POLITICIAN


VASILE GOLDIŞ – GÂNDITOR ŞI OM POLITIC EUROPEAN

Stelean-Ioan BOIA

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Abstract

Vasile Goldiş (1862-1934) was a Romanian politician of European scale, who, through his theoretical contributions, exercised a positive influence over the ideas movement in the XIX-XX centuries Europe.

His name is closely related of the Romanians national emancipation movement and of the other peoples found under the domination of the great empires of the time. After the First World War, his name was enlisted among the personalities who had militated for the cultivation of the ideal regarding a world of peace and equal rights for all peoples of the world.

Rezumat

Vasile Goldiş (1862-1934) a fost un om politic roman de anvergură europeană, care prin contribuţiile sale teoretice a exercitat o influenţă pozitivă asupra mișcării de idei ale Europei secolelor XIX-XX:

Numele său este strâns legat de mișcarea de emanciparea naţională a românilor și a celorlalte popoare aflate sub dominaţia marilor imperii ale timpului. După Primul Război Mondial și-a înscris numele în rândul personalităţilor care militau pentru cultivarea idealului unei lumi a păcii și egalităţii în drepturi pentru toate popoarele lumii

Key words: emancipation, nation, nationalism, empire, domination, solidarity, equality of rights

Cuvinte cheie: emancipare, naţiune, naţionalism, imperiu, dominaţie, solidaritate, egalitate în drepturi

Read more