ROLUL ŞI LOCUL MATRICELOR IDEOLOGICE ŞI AL STEREOTIPURILOR ÎN CULTURILE ÎNCHISE

THE ROLE AND PLACE OF IDEOLOGICAL MATRIXES AND
STEREOTYPES IN CLOSED CULTURES

ROLUL ŞI LOCUL MATRICELOR IDEOLOGICE ŞI AL
STEREOTIPURILOR ÎN CULTURILE ÎNCHISE

 

Abstract

In closed societies manipulative strategies are both unavoidable in order to constitute them, and necessary, in order to keep them closed. Fear from the unknown is programmed, and a desire for the common and uniform constitutive, leading to the repression of the spiritual adventure, death of contemplation, and suicide of thought. Such stereotypes are guardians of collective identity, and form the constitutive principle of closed societies rife for stereotypes of all sorts. In such societies the different type of thought is risky, schematized and stigmatized.

Rezumat

În societăţile închise strategiile manipulative sunt în acelaşi timp de neevitat pentru a fi constituite, şi necesare, pentru a fi ţinute închise. Teama de necunoscut este programată şi o dorinţă pentru comun şi uniform sunt constitutive, ducând la represiunea aventurii spirituale, moartea din contemplaţie, şi suicidul gândurilor. Asemenea stereotipe sunt gardienii unei identităţi colective, din principiul constitutiv al societăţilor închise frecvent pentru stereotipurile de toate felurile. În astfel de societăţi tipul de gândire diferit este riscant, schematizat şi stigmatizat.

Keywords: closed societies, closed cultures, stereotypes, ideological matrixes, strategies of manipulation

Cuvinte cheie: societăţi închise, culturi închise, stereotipuri, matrice ideologice, strategii de manipulare

Read more