The linguistic regime of the European Union. A multilingual union under the aegis of the principle of the new european humanism: unity in diversity

The linguistic regime of the European Union. A multilingual union under the aegis of the principle of the new european humanism: unity in diversity
Regimul lingvistic al Uniunii Europene. O uniune plurilingvă sub egida principiului noului umanism european: unitatea în diversitate
Sorin IVAN
Titu Maiorescu University

Abstract
The European integration is launching a new paradigm of existence to the states and their citizens: unity in diversity. The European Union creates the framework for affirming diversity in an area of common political, social and economic values. Each member state has its own identity, language, spirituality, culture, history, civilization, etc. All this European diversity is governed by the principle of unity. In the spirit of respecting diversity, each Member State language is official language of the European Union. The EU language regime is governed by the principle of multilingualism, regulated in the European treaties. The philosophy of this approach is built on respect for national and for individual identity given by the mother tongue, in the framework of the new humanism that defines the New Europe.

Rezumat
Integrarea europeană lansează o nouă paradigmă a existenţei pentru state şi cetăţenii lor: unitatea în diversitate. Uniunea Europeană creează cadrul pentru afirmarea diversităţii într-o arie a valorilor politice, sociale şi economice comune. Fiecare stat membru are propria sa identitate, limbă, spiritualitate, cultură, istorie, civilizaţie, etc. Toată această diversitate europeană este guvernată de principiul unităţii. În spiritul respectului pentru diversitate, limba fiecărui Stat Membru este limba oficială a Uniunii Europene. Regimul lingvistic UE este guvernat de principiul plurilingvismului, reglementat prin tratatele europene. Filosofia acestei abordări este întemeiată pe respectul faţă de identitatea naţională şi individuală dată de limba maternă, în cadrul noului umanism care defineşte Noua Europă.

Key words: identity, culture, civilization, unity in diversity, official languages, multilingualism, multiculturalism, new humanism
Cuvinte cheie: identitate, cultură, civilizaţie, unitate în diversitate, limbi oficiale, plurilingvism, multiculturalism, nou umanism

Citeste articolul